Regulamin

Niniejsze warunki mają zastosowanie do zakupów w sklepie internetowym WWW.ATAKT.PL, który jest obsługiwany przez inż. Romana Škorňáka .

Warunki dodatkowo określają i precyzują prawa i obowiązki Sprzedawcy, którym jest Ing. Roman Škorňák, z siedzibą pod adresem K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Czechy, Numer identyfikacyjny osoby / IČO /: 654 75 054, NIP / DIČ /: CZ7106165550, wpisana do Rejestru Handlowego Miasta Ostrawa i kupujący (klient, konsument).

Wszystkie stosunki umowne zawierane są zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej. Jeżeli stroną umowy jest konsument, stosunki nieuregulowane w warunkach handlowych podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego (nr 89/2012 Dz.U.) i Ustawy o ochronie konsumentów (nr 634/1992 Dz.U.). Jeżeli stroną umowy nie jest konsument, stosunki nieuregulowane warunkami handlowymi reguluje Kodeks Cywilny (nr 89/2012 Dz.U.).

DEFINICJE

Sprzedającym jest Ing. Roman Škorňák, z siedzibą pod adresem K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Republika Czeska, NIP osoby /IČO/: 654 75 054, NIP /DIČ/: CZ7106165550, wpisanej do rejestru handlowego Miasto Ostrawa. Ing. Roman Škorňákto osoba, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy działa w zakresie swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej. Jest to przedsiębiorca, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza nabywcy produkty lub świadczy usługi. Warunki regulują również prawa i obowiązki uczestników umowy kupna zawartej na odległość za pośrednictwem serwera WWW.ATAKT.PL i wszystkich jego działów między sprzedającym: „Partner biznesowy Ing. Roman Škorňák” i kupujący. „Partner Biznesowy Ing. Roman Škorňák” zwany dalej „Partnerem Biznesowym” lub również „Dostawcą” jest umownym dostawcą sklepu internetowego, który bezpośrednio sprzedaje towary kupującemu za pośrednictwem serwera ##### DOMAINNAME #### #. W takim przypadku partner biznesowy zapewnia kompletną dostawę towaru do kupującego, a następnie rozwiązuje wszystkie wymagania biznesowe wynikające z niniejszych warunków. W takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta między: sprzedającym „Partnerem biznesowym” a kupującym, przy czym „Inż. Roman Škorňák” jest pośrednikiem w handlu. Partner biznesowy jest zawsze wymieniony w zamówieniu (w sekcji „DOSTAWCA”), co stanowi integralną część nawiązanej relacji biznesowej. Partner biznesowy jest również odpowiedzialny za dostarczone informacje o towarach na serwerze WWW.ATAKT.PL. która jest integralną częścią nawiązanej relacji biznesowej. Partner biznesowy jest również odpowiedzialny za dostarczone informacje o towarach na serwerze WWW.ATAKT.PL. która jest integralną częścią nawiązanej relacji biznesowej. Partner biznesowy jest również odpowiedzialny za dostarczone informacje o towarach na serwerze WWW.ATAKT.PL.

Kupującym naszego sklepu internetowego jest kupujący . Ze względu na obowiązujące przepisy prawne rozróżnia się nabywcę będącego konsumentem od nabywcy niebędącego konsumentem.

Kupującym konsumentem lub po prostu konsumentem jest każda osoba, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania zawodu zawiera umowę z przedsiębiorcą lub w inny sposób się z nim obchodzi.

Kupującym niebędącym konsumentem jest przedsiębiorca. Za przedsiębiorcę uważa się również każdą osobę, która zawiera umowy dotyczące własnej działalności gospodarczej, produkcyjnej lub podobnej lub samodzielnego wykonywania zawodu, lub osobę działającą w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy.

UMOWA KUPNA

Jeżeli kupującym jest konsument, propozycją zawarcia umowy kupna (oferty) jest umieszczenie oferowanego towaru przez dostawcę w serwisie, umowa kupna powstaje poprzez przesłanie zamówienia przez kupującego – konsumenta i akceptację zamówienie przez dostawcę. Dostawca niezwłocznie potwierdzi tę akceptację kupującemu informacyjnym e-mailem na podany adres e-mail, ale potwierdzenie to nie ma wpływu na zawarcie umowy. Wynikająca umowa (w tym uzgodniona cena) może zostać zmieniona lub anulowana tylko za zgodą stron lub z przyczyn prawnych.

Przed wysłaniem zamówienia do sprzedającego kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które kupujący wprowadził w zamówieniu, nawet w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez kupującego błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedającego, klikając przycisk „Zrealizuj zamówienie”.

Jeżeli kupujący nie jest konsumentem, propozycja zawarcia umowy kupna jest przesłanym zamówieniem towaru przez kupującego, a sama umowa kupna zostaje zawarta w momencie doręczenia kupującemu wiążącej zgody sprzedającego wraz z tą propozycją.

Zawierając umowę kupna kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszym regulaminem, w tym z procedurą reklamacyjną , i że się z nimi zgadza. Kupujący jest dostatecznie poinformowany o niniejszych warunkach i postępowaniu reklamacyjnym przed faktyczną realizacją zamówienia i ma możliwość zapoznania się z nimi.

Bieg terminu na załatwienie reklamacji ulega zawieszeniu w przypadku nieotrzymania przez sprzedawcę wszystkich dokumentów niezbędnych do załatwienia reklamacji (części towaru, inne dokumenty itp.). Sprzedający jest zobowiązany do jak najszybszego zażądania od kupującego dodatkowych dokumentów. Termin zostaje zawieszony od tej daty do momentu dostarczenia przez kupującego żądanych dokumentów.

Sprzedający zastrzega sobie m.in. prawo do anulowania zamówienia lub jego części przed i po zawarciu umowy kupna, na podstawie umowy z kupującym, w następujących przypadkach: towar nie jest już produkowany lub dostarczany lub cena dostawcy spadła zmienił się znacząco. Jeśli kupujący zapłacił już część lub całość ceny zakupu, kwota ta zostanie zwrócona na jego konto lub adres, a umowa kupna nie zostanie zawarta.

Prezenty wręczane całkowicie bezpłatnie nie mogą podlegać żadnym prawom konsumenta. Takie towary spełniają warunki umowy darowizny i wszystkie normy zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Czeskiej.

PRAWA DO WADLIWEGO WYKONANIA

Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 ustawy nr 89/2012 Dz.U. ., Kodeks Cywilny).

Sprzedawca odpowiada Konsumentowi przy odbiorze, że rzecz nie ma wad. W szczególności Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, że ​​w chwili przejęcia przez Konsumenta,

Jeżeli rzecz nie ma w/w cech, konsument może żądać dostarczenia rzeczy nowej bez wad, chyba że jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, konsument może żądać jedynie wymiany części; jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to niewspółmierne ze względu na charakter wady, w szczególności jeżeli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, konsumentowi przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Konsument ma prawo do dostarczenia rzeczy nowej lub wymiany części nawet w przypadku usunięcia wady, jeżeli nie może z rzeczy prawidłowo korzystać z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku konsumentowi przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy.

Jeżeli konsument nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa dostarczenia nowej rzeczy bez wad, wymiany jej części lub naprawy rzeczy, może żądać rozsądnej zniżki. Konsumentowi przysługuje rozsądna zniżka nawet wtedy, gdy Sprzedający nie może dostarczyć nowej rzeczy bez wad, wymienić jej części lub naprawić rzecz, a także gdy Sprzedający nie naprawi sytuacji w rozsądnym terminie lub gdy załatwienie tego spowoduje konsumentowi znaczne trudności.

Prawo wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem rzeczy, że rzecz ma wadę, albo jeżeli kupujący sam spowodował wadę.

Konsument jest uprawniony do skorzystania z prawa do wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.

Odpowiedzialność Sprzedawcy za wadynie dotyczy zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem . Typowym zastosowaniem odzieży, butów i innych akcesoriów modowych jest na przykład zużycie lub uszkodzenie ćwieków mocujących, mechanizmów przesuwu i zapięcia (zip, sprzączki, sprzączki, szlufki). Odpowiedzialność Sprzedającego za wady nie dotyczyuszkodzenie wspomnianych mechanizmów spowodowane ich nieprawidłowym, nieodpowiednim lub mocnym zapięciem, zamknięciem, otwarciem oznacza uszkodzenie przez rozerwanie szwów, zsunięcie lub rozdarcie materiału itp. W obuwiu jest to np. nadepnięcie na podeszwy, rozerwanie języka lub sznurowadeł, jeśli takie wada nie została zgłoszona i zgłoszona sprzedawcy niezwłocznie po odebraniu przez klienta zamówienia (tj. poprzez sprawdzenie towaru przez klienta przy odbiorze), przyjmuje się, że wada jest spowodowana nieprawidłowym użytkowaniem lub jest to normalne zużycie rzeczy.

W pozostałych przypadkach (poza wadami spowodowanymi przez normalne użytkowanie, o którym mowa powyżej), jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, uważa się, że rzecz była wadliwa w chwili odbioru.

Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady mogą być uregulowane w postępowaniu reklamacyjnym sprzedawcy.

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku zawarcia umowy kupna przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (w sklepie internetowym) konsumentowi przysługuje zgodnie z § 1829 par. 1 Kodeksu Cywilnego prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru kilka rodzajów towaru lub dostawy kilku części, termin ten biegnie od dnia otrzymania ostatniej dostawy towaru). Odstąpienie od umowy kupna musi zostać wysłane do sprzedającego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim.

W przypadku, gdy konsument chce odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, kontaktuje się ze sprzedawcą i najlepiej oświadcza na piśmie, że odstępuje od umowy, najlepiej podając numer zamówienia, datę zakupu i numer konta do zwrotu. Uwaga: Pieniądze można również zwrócić gotówką w siedzibie firmy lub w siedzibie sprzedawcy.

Aby odstąpić od umowy kupna, konsument może również skorzystać z udostępnionego przez sprzedawcę wzoru formularza , który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Odstąpienie od umowy kupna może zostać wysłane przez konsumenta na adres siedziby sprzedawcy lub na adres e-mail sprzedawcy info@msbox.cz .

W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy na podstawie ustępów poprzedzających, sprzedający zwróci środki otrzymane od kupującego (z wyjątkiem kwoty stanowiącej dodatkowe koszty dostawy poniesione w wyniku wybranego przez kupującego sposobu dostawy, który jest inny niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez sprzedającego) do 14 dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, w taki sam sposób jak sprzedający otrzymał od kupującego, chyba że kupujący określi inaczej. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia zapewnionego przez kupującego przy zwrocie towaru do kupującego lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę i kupujący nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków, zanim kupujący zwróci towar lub udowodni, że

Jednakże przepisy ustawy o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni nie mogą być rozumiane jako możliwość bezpłatnego wypożyczenia towaru. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od przejęcia świadczenia, Konsument musi wydać Sprzedawcy w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy wszystko, co uzyskał na podstawie umowy sprzedaży. Jeśli nie jest to już możliwe (np. w międzyczasie towary zostały zniszczone lub zużyte), konsument musi zapewnić rekompensatę pieniężną w zamian za to, czego nie można już wydać. Jeżeli zwracany towar jest uszkodzony tylko częściowo, sprzedawca może dochodzić odszkodowania od konsumenta i potrącić jego roszczenie ze zwróconej ceny zakupu. W takim przypadku sprzedający ma obowiązek udowodnić szkodę. W takim przypadku sprzedawca zwraca konsumentowi tylko obniżoną cenę zakupu.

Sprzedający może potrącić rzeczywiste koszty poniesione przy zwrocie towaru z ceną zakupu, która ma zostać zwrócona kupującemu.

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami art. 1837 Kodeksu Cywilnego, w szczególności w przypadku umów:

Dalsze informacje dotyczące odstąpienia przez konsumenta w terminie 14 dni dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia na towar oznaczony terminem „Obecnie niedostępny”, jeśli towar nie może być już dostarczony lub wymieniony na inny model lub jego cena uległa znacznej zmianie, a klient nie zaakceptuje tego przed zawarciem umowy kupna . Sprzedawca informuje Klienta o zaistniałej sytuacji. Jeśli część lub całość zamówienia została opłacona, klient otrzyma zwrot pieniędzy.

ZASADY PŁATNOŚCI

Szczegółowe warunki i opcje płatności i transportu są opisane bardziej szczegółowo na stronie metod płatności i transportu .

Towar pozostaje własnością sprzedającego do czasu pełnej zapłaty i odbioru, jednak ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego.

Informacje rozliczeniowe Kupującego nie mogą być zmienione wstecznie po wysłaniu zamówienia.

Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu i jednocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje o klientach są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Czeskiej, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych nr 101/2000 Sb. z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami. Zawierając umowę, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych w bazie danych sprzedającego po pomyślnym wykonaniu umowy, do czasu jego pisemnego wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania.

Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, w tym inne prawa do tych danych. Dane osobowe mogą zostać usunięte z bazy danych na pisemny wniosek klienta. Dane osobowe Klientów są w pełni chronione przed nadużyciami. Dostawca nie przekazuje danych osobowych klientów żadnej innej osobie. Wyjątkiem są zewnętrzne nośniki, którym przekazywane są dane osobowe Klientów w minimalnym zakresie niezbędnym do dostawy towaru.

Poszczególne umowy są archiwizowane przez operatora po ich zawarciu, w formie elektronicznej i są dostępne wyłącznie dla operatora sklepu.

Zasady ochrony danych osobowych opisane są na stronie Ochrona danych osobowych .

ODBIÓR URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Sprzedający zapewnia odbiór sprzętu elektrycznego z gospodarstw domowych oraz selektywną zbiórkę odpadów elektrycznych, baterii i akumulatorów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient jest uprawniony do zwrotu starego sprzętu elektrycznego przy zakupie nowego podobnego sprzętu elektrycznego lub baterii lub akumulatorów w dowolnym sklepie sprzedawcy. Adresy tych sklepów są podane w kontaktach sprzedawcy na tej stronie.

Klient ma również prawo do oddania sprzętu elektrycznego, odpadów elektrycznych lub baterii lub akumulatorów w punktach zbiórki RETELA, sro wymienionych na jej stronie internetowej. Na tych stronach wymieniono również negatywne skutki substancji stosowanych w bateriach lub akumulatorach, a także symbole graficzne dotyczące zbiórki selektywnej, informacje o sposobie prowadzenia zbiórki selektywnej oraz jej znaczenie. Klient jest również uprawniony do zwrotu sprzętu elektrycznego, odpadów elektrycznych lub baterii lub akumulatorów w punktach zbiórki przeznaczonych do zbierania tych odpadów na terenie właściwej gminy.

Sprzedający zapewnia również nieodpłatny odbiór sprzętu elektrycznego z gospodarstw domowych bezpośrednio w gospodarstwie domowym, jeśli klient zamawia towar podobnego rodzaju i przeznaczenia. Odbiór dotyczy sprzętu elektrycznego w ilości odpowiadającej zamówionemu towarowi.

Sprzęt elektryczny, odpady elektryczne, baterie i akumulatory nie mogą być wyrzucane razem z odpadami mieszanymi, ale muszą być oddawane w wyznaczonych punktach zbiórki, tj. punktach zbiórki lub punktach zbiórki, takich jak te wymienione powyżej. Te urządzenia i odpady będą dalej wykorzystywane do produkcji nowych obiektów. Niebezpieczne i szkodliwe substancje z tych urządzeń i odpadów mogą szkodzić środowisku lub zdrowiu ludzkiemu.

KOSZT KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) kupujący ponosi sam.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH MIĘDZY SPRZEDAWCĄ A KUPUJĄCYM

W przypadku powstania sporu konsumenckiego pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym z umowy kupna lub umowy o świadczenie usług, którego nie można rozwiązać za obopólną zgodą , Kupujący może wystąpić z propozycją pozasądowego rozstrzygnięcia takiego spór do wyznaczonego pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Czeska Inspekcja Handlowa
Centralny Inspektorat - Wydział ADR
Štěpánská 15
120 00 Praga 2

E-mail: adr@coi.cz Strona
internetowa: adr.coi.cz

Kupujący może również skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów utworzonej przez Komisję Europejską i dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca obsługuje reklamacje konsumenckie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail info@msbox.cz . Sprzedający prześle informację o rozstrzygnięciu reklamacji kupującego na adres e-mail kupującego.

Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę koncesji handlowych przeprowadza właściwy urząd wydający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie jego kompetencji. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawuje nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w ograniczonym zakresie nadzoruje przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

Niniejsze warunki obowiązują zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej sprzedającego w dniu zawarcia umowy kupna. Po jego potwierdzeniu zamówienie konsumenta jest archiwizowane jako zawarta umowa między kupującym a sprzedawcą w celu jego realizacji i dalszej ewidencji, a jego status jest dostępny dla kupującego. Umowa może być zawarta w języku czeskim lub w innych językach, chyba że jest to przyczyna niemożności jej zawarcia. Dokonując zakupu klient wyraża zgodę na przesyłanie wiadomości handlowych.

Niniejszy regulamin umożliwia konsumentowi ich archiwizację i odtwarzanie. Kupujący z chwilą zawarcia umowy kupna akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu jako obowiązujące w dniu wysłania zamówienia, w tym cenę zamówionego towaru podaną w potwierdzonym zamówieniu, chyba że w konkretnym przypadku wyraźnie uzgodniono inaczej .

Warunki te zaczynają obowiązywać od 2.5. 2022