Procedura reklamacji

Niniejsza procedura reklamacyjna została przygotowana zgodnie z przepisami ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeksu Cywilnego oraz ustawy nr. 634/1992 Sb. ustawy o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami (zwana dalej „Ustawą”) i dotyczy Towarów konsumpcyjnych (zwanych dalej „Towarami”), w stosunku do których wykonywane są uprawnienia Kupującego z tytułu odpowiedzialności za wady w okresie gwarancyjnym (zwane dalej „Reklamacjami”).

Konsumentem jest każda osoba, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania zawodu zawiera umowę z przedsiębiorcą lub w inny sposób się z nim obchodzi.

Sprzedawca Ing. Roman Škorňák, z siedzibą pod adresem K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Czechy, PESEL / IČO /: 654 75 054, NIP / DIČ /: CZ7106165550, wpisana do rejestru handlowego miasta Ostrawa. Ing. Roman Škorňák to osoba, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej. Jest to przedsiębiorca, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza Kupującemu produkty lub świadczy usługi.

Klientem naszego sklepu internetowego jest Kupujący będący Konsumentem lub Kupujący, który przy zawieraniu i wykonywaniu umowy działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej.

WADY TOWARU

Sprzedawca odpowiada Konsumentowi przy odbiorze, że rzecz nie ma wad. W szczególności Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, że ​​w chwili przejęcia przez Konsumenta,

WADLIWA SYTUACJA

Jeżeli rzecz nie ma w/w cech, konsument może żądać dostarczenia rzeczy nowej bez wad, chyba że jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, konsument może żądać jedynie wymiany części; jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy.

Jeżeli jednak jest to niewspółmierne ze względu na charakter wady, w szczególności jeżeli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, konsumentowi przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia wady.

Konsument ma prawo do dostarczenia rzeczy nowej lub wymiany części nawet w przypadku usunięcia wady, jeżeli nie może z rzeczy prawidłowo korzystać z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku konsumentowi przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy.

Jeżeli konsument nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa dostarczenia nowej rzeczy bez wad, wymiany jej części lub naprawy rzeczy, może żądać rozsądnej zniżki. Konsumentowi przysługuje rozsądna zniżka nawet wtedy, gdy Sprzedający nie może dostarczyć nowej rzeczy bez wad, wymienić jej części lub naprawić rzecz, a także gdy Sprzedający nie naprawi sytuacji w rozsądnym terminie lub gdy załatwienie tego spowoduje konsumentowi znaczne trudności.

Prawo wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem rzeczy, że rzecz ma wadę, albo jeżeli kupujący sam spowodował wadę.

TERMINY

Konsument jest uprawniony do skorzystania z prawa do wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, uważa się, że przedmiot był wadliwy w momencie odbioru.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą odbioru Towaru przez Klienta. Okres rękojmi dla Kupującego-Konsumenta wynosi 24 miesiące, natomiast dla Kupującego, który przy zawieraniu i wykonywaniu umowy działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej, okres rękojmi wynosi tylko 12 miesięcy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, przez jaki Towar podlegał naprawie gwarancyjnej. W przypadku wymiany Towaru zaczyna biec nowy okres gwarancji.

INNE

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady nie dotyczy zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem. Typowym zastosowaniem odzieży, butów i innych akcesoriów modowych jest na przykład zużycie lub uszkodzenie ćwieków mocujących, mechanizmów przesuwu i zapięcia (zip, sprzączki, sprzączki, szlufki). Odpowiedzialność sprzedawcy za wady nie dotyczy uszkodzeń mechanizmów spowodowanych ich nieprawidłowym, niewłaściwym lub mocnym zapinaniem, zamykaniem, otwieraniem, tj. uszkodzeniem przez rozerwanie szwów, zsunięcie się lub rozerwanie materiału itp. pięty podeszwy przez nieprawidłowe zsunięcie się butów , szybkie wysychanie butów skórzanych przy ogrzewaniu, nieprzestrzeganie regularnego czyszczenia i smarowania skórzanym sprzętem ochronnym itp. Jeżeli wada taka nie została zgłoszona i zgłoszona sprzedawcy niezwłocznie po odebraniu przez klienta zamówienia (tj. poprzez sprawdzenie towaru przez klienta przy odbiorze), uważa się, że wada jest spowodowana niewłaściwym użytkowaniem lub. jest to normalne zużycie rzeczy.

Ponadto odpowiedzialność sprzedającego za wady nie dotyczy rzeczy sprzedanej po niższej cenie za wadę, dla której uzgodniono niższą cenę, rzeczy używanej za wadę odpowiadającą stopniowi używania lub zużycia rzeczy przy przejęciu przez kupującego albo jeżeli wynika to z charakteru rzeczy.

Na żądanie konsumenta Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia konsumentowi pisemnego potwierdzenia zobowiązań wynikających z nienależytego wykonania w zakresie przewidzianym prawem (karta gwarancyjna). Jeżeli charakter rzeczy na to pozwala, zamiast karty gwarancyjnej, która musi zawierać dane jako karta gwarancyjna, wystarczy wystawić Kupującemu dowód zakupu zawierający dane (fakturę). Karta gwarancyjna musi zawierać imię i nazwisko, nazwę lub firmę Sprzedającego, numer identyfikacyjny, siedzibę, jeśli jest to osoba prawna, lub miejsce zamieszkania, jeśli jest to osoba fizyczna. W przypadku udzielenia gwarancji dłuższej niż ustawowa, Sprzedający określi warunki i zakres przedłużenia gwarancji w karcie gwarancyjnej.

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy we wszystkich przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Odstąpienie jest skuteczne wobec Sprzedawcy z chwilą doręczenia mu oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, o ile spełnione są wszystkie niezbędne przesłanki prawne. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa zostaje anulowana od początku, a strony zobowiązane są do zwrotu wszystkiego, co dostarczyły na jej podstawie. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu skorzystania z uprawnień wynikających z odpowiedzialności za wady, Kupujący zwraca świadczenie świadczone przez Sprzedającego tylko w takim zakresie, w jakim jest to w danej sytuacji obiektywnie możliwe.

OBSŁUGA SKARG

W przypadku skorzystania przez Kupującego z przysługującego mu prawa żądania usunięcia wad Towaru przez naprawę oraz w karcie gwarancyjnej, dla celów napraw gwarancyjnych Towaru, wyznaczonym przedsiębiorcą jest inny niż Sprzedający, którego siedziba lub miejsce prowadzenia działalności znajduje się w tym samym miejscu co w przypadku Sprzedawcy lub w miejscu bliższym Kupującemu.Kupujący ma prawo do naprawy gwarancyjnej u przedsiębiorcy wskazanego w karcie gwarancyjnej. Informacje te znajdują się w dokumencie zastępującym kartę gwarancyjną.

Kupujący ma prawo żądać napraw gwarancyjnych w autoryzowanych serwisach, których wykaz jest dołączony do dokumentacji Towaru lub na życzenie Kupującego dostarczy go Sprzedający.

Reklamacje, w tym usunięcie wad, należy załatwić bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 30 dniod dnia złożenia Reklamacji, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnią dłuższy termin. Po upływie tego terminu Kupującemu przysługują takie same prawa, jak w przypadku istotnego naruszenia umowy.

Bieg terminu na załatwienie reklamacji ulega zawieszeniu w przypadku nieotrzymania przez sprzedawcę wszystkich dokumentów niezbędnych do załatwienia reklamacji (części towaru, inne dokumenty itp.). Sprzedający jest zobowiązany do jak najszybszego zażądania od kupującego dodatkowych dokumentów. Termin zostaje zawieszony od tej daty do momentu dostarczenia przez kupującego żądanych dokumentów.

W sytuacjach, gdy konieczne jest wysłanie Towaru do Sprzedawcy lub serwisu, Kupujący we własnym interesie przechowuje Towar zapakowany w odpowiedni i wystarczająco ochronny materiał opakowaniowy spełniający wymogi transportu Towarów kruchych, łącznie z wszystkimi akcesoriami i oznaczeniami przesyłka z odpowiednimi symbolami.

Serwis poprosi kupującego o przejęcie naprawionego towaru po prawidłowym rozpatrzeniu reklamacji.

Uprawnienie do roszczenia z tytułu gwarancji wygasa w przypadku niefachowego montażu lub niefachowego uruchomienia Towaru, a także w przypadku niefachowego obchodzenia się, tj. w szczególności używania towaru w warunkach nie odpowiadających parametrom określonym w dokumentacji.

Podczas każdej wizyty u serwisanta u kupującego konieczne jest sporządzenie protokołu z wykrytych usterek oraz formy ich usunięcia. Bez takiego protokołu wizyta serwisanta nie jest brana pod uwagę.

W przypadku odstąpienia od umowy kupna lub udzielenia rabatu od ceny zakupu odpowiednia płatność jest zwracana Kupującemu przelewem na rachunek bankowy lub przekazywana gotówką w kasie w siedzibie firmy lub pod adresem jeden z zakładów.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH MIĘDZY SPRZEDAWCĄ A KUPUJĄCYM

W przypadku powstania sporu konsumenckiego pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym z umowy kupna lub umowy o świadczenie usług, którego nie można rozwiązać za obopólną zgodą , Kupujący może wystąpić z propozycją pozasądowego rozstrzygnięcia takiego spór do wyznaczonego pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Czeska Inspekcja Handlowa
Centralny Inspektorat - Wydział ADR
Štěpánská 15
120 00 Praga 2

E-mail: adr@coi.cz Strona
internetowa: adr.coi.cz

Kupujący może również skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów utworzonej przez Komisję Europejską i dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Postanowienia końcowe

Niniejsze zasady składania skarg wchodzą w życie 25.2022. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w procedurze reklamacyjnej.